سنگفرش بتنی

سنگ فرش بتونی شرکت هرمزبتون2
نوع اندازه وزن هر عدد تعداد در متر مربع تعداد در هر پالت
آجری 250 *125 * 60 4.4 32 336
مستطیل 375*250*60 13.3 10.5 105