سنگ فرش بتنی

Concrete-paving-Hormozbaton
نوع اندازه وزن هر عدد تعداد در متر مربع تعداد در هر پالت
یونی 60*115*225 3.5 40 600
یونی 80*115*225 4.6 40 450