سنگ فرش بتنی

Concrete-paving-Hormozbaton
نوع اندازه وزن هر عدد تعداد در متر مربع تعداد در هر پالت
یونی 225*115*60 3.5 40 600
یونی 225*115*80 4.6 40 450