جدول بتنی

hormozbeton-product-4

جدول کانیو بتنی سری ۶۰۰ و ۹۰۰ به صورت خیس / متراکم تولید شده و دارای مصارف گوناگون مانند : هدایت آب باران در سطوح خیابان‌ها و معابر است. این نوع جدول بتنی به دو طول متفاوت ۹۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر، ارتفاع ۲۵۰ و ۳۵۰ میلیمتر و عرض ۱۲۷ میلیمتر تولید می‌شود.

طول ارتفاع عرض وزن
(mm)500 (mm)500 (mm)80-50 (kg)30
(mm)400 (mm)450 (mm)80-50 (kg)19