| هرمزبتون |

فعالیت ها

رعایت ملاحظات زیست محیطی والزامات توسعه اجتماع محور با هدف تحقق شهر پایدار , اصول کاری
هرمزبتون می باشد
سلامت پایدار
ساخت مراکز درمانی (درمانگاه، خانه بهداشت)
پشتيبانی مالی و فنی از پروژه های توسعه و تجهيز مراکز درمانی
پشتيبانی مالی پروژه های اطلاع رسانی و آگاه سازی افراد در حوزه بهداشت و درمان
پشتيبانی مالی برنامه های آموزشی حوزه سلامت روان در مناطق محروم
پشتیبانی مالی از پروژه‌های بهبود کیفیت تغذیه در مناطق محروم شهری و روستایی
پشتيبانی مالی از جامعه معلولين کشور
پشتيبانی مالی بيماران نيازمند
ساخت فضاهای ورزشی
طراحی و اجرای برنامه های ورزش همگانی
آموزش پایدار
ساخت مدارس در مناطق محروم استان
پشتيبانی مالی و فنی از پروژه های توسعه و تجهيز مدارس
پشتيبانی مالی از دانش آموزان نيازمند
پشتيبانی مالی از برنامه های آموزشی ويژه دانش آموزان و دانشجويان
پشتيبانی مالی از پروژه کتابخوانی کودکان روستايی
پشتيبانی مالی افراد بازمانده از تحصيل برای ادامه آموزش
پشتيبانی مالی دانشجويان نيازمند
برنامه های منظم آموزش کارکنان شرکت(فردی، اجتماعی، حرفه ای)
تشويق کارکنان به مشارکت در پروژه های اجتماعی
محيط زيست پايدار
کاهش مصرف آب در فرايند توليد محصولات بتنی
کاهش ميزان ضايعات محصولات بتنی
کاهش ميزان مصرف سوختهای فسيلی
اجرای پروژه های بذرکاری در کوهستان و درختکاری مناطق روستايی
اجرای پروژه های پاکسازی محيط زيست با تاکيد بر حضور اهالی محلی
طراحی و اجرای برنامه شکار ممنوع با هدف احيای حيات وحش
اعزام نيروهای داوطلب و حمايت مالی از پروژه اطفای حريق جنگل ها و مراتع استان فارس
اشتغال پايدار
پشتيبانی مالی و فنی افراد برای شرکت در دوره های آموزشی شغل محور
معرفی افراد جويای کار به دوره های کارآموزی در شرکتهای معتبر
پشتيبانی مالی و فنی دوره های آموزشی مشاغل در مناطق محروم
اجرای پروژه آموزش رايگان خياطی بانوان با همکاری سازمان فنی و حرفه ای
تجهيز کارگاههای خياطی بانوان در مناطق محروم استان