جدول بتنی

hormozbeton-product-3

جدول بتنی نیم شیب سری K3 به طول ۵۰۰ میلیمتر، ارتفاع ۵۰۰ میلیمتر ، عرض ۱۵۰ میلیمتر و وزن ۸۶ کیلوگرم تولید می‌شود. همانطور که مشاهده می‌کنید، جدول بتنی سری K-3 به دلیل ارتفاع بیشتر، وزن سنگین‌تری دارد. جدول بتنی سری K-3 نیز به روش خیس / متراکم تولید می‌شود.

طول ارتفاع عرض وزن
(mm)500 (mm)550 (mm)150 (kg)86