فرم ارزیابی رضایت مشتریان

  اطلاعات اولیه

  ارزیایی رضایتمندی

  از قیمتی که شرکت هرمزبتون نسبت به سایر فروشندگان می دهد چقدر رضایت دارید ؟
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  میزان رضایت شما از نحوه برخورد فروشندگان شرکت هرمزبتون چقدر می باشد ؟
  ضعیفمتوسطخوبعالی

  تمایل به خرید مجدد ازشرکت هرمزبتون را در شما چقدر توانسته ایم ایجاد کنیم ؟
  ضعیفمتوسطخوبعالی